ZŠ Nacina Ves

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

O škole

Základná škola Nacina Ves je od okresného mesta Michalovce vzdialená 10 kilometrov. Prvá písomná zmienka o území našej obce pochádza z roku 1254. Vznik novodobého typu školy sa spája s rokom 1952, keď bola popri národnej škole vytvorená aj osemročná stredná škola, ktorá prešla viacerými zmenami. Od roku 1925 je písaná školská kronika, ktorá stručne zachytáva jednotlivé školské roky.

Dnes je to bežný typ plnoorganizovanej základnej školy. V tomto školskom roku ju navštevuje 201 žiakov, škola má 9 ročníkov, 10 tried.. Na výchovno-
vzdelávacom procese sa podieľa 15 pedagogických zamestnancov. Prevádzku školy zabezpečujú : 1 ekonomicko-hospodárska pracovníčka, 4 správni zamestnanci, 1 vedúca ŠJ, 2 kuchárky.

Od 1.4.2002 je škola právnym subjektom
. Jej zriaďovateľom je obec Nacina Ves.

Škola je vstupnou bránou do života. Pre žiakov je zariadením na napĺňanie ich života. Má všetky predpoklady k tomu, aby bolo možné zaistiť kvalitné, vyvážené vzdelanie žiakov. Dôraz sa kladie na vytváranie bezpečného prostredia, ktoré podnecujú záujmy a aktivitu žiakov, na prepojení školy so životom, na „naštartovanie“ celoživotného vzdelávania. Štátny vzdelávací program ISCED je východiskom a záväzným dokumentom pre vytvorenie  individuálneho školského vzdelávacieho programu školy, kde sa zohľadňujú špecifické, lokálne a regionálne podmienky a potreby. Škola poskytuje primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy a nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Škola ponúka a realizuje projekty,  rôzne podujatia, súťaže literárne, výtvarné, hudobné, spevácke, športové, matematické, vedomostné, zdravotnícke, dopravné, v tvorivosti, brannej všestrannosti.
Škola podporuje aj rozvoj voľno časových aktivít žiakov. V rámci mimoškolskej činnosti majú žiaci možnosť výberu pracovať v záujmových krúžkoch. V nich majú  možnosť nadobudnúť nové poznatky z oblastí, o ktoré prejavujú záujem, rozvíjajú svoje schopnosti, manuálne zručnosti, talent a zvyšujú svoju fyzickú vyspelosť.  Aktívna účasť v útvaroch  je odrazom úspechov žiakov v školských  i okresných súťažiach a olympiádach.
Škola nemá vlastnú telocvičňu, čo ochudobňuje našich žiakov o kvalitné vyučovanie telesnej výchovy a športové využitie. Napriek tomuto hendikepu naši žiaci športujú v peknom školskom areáli, kde využívajú multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, ktoré patrí obci.

Osobitnú pozornosť venujú pedagogickí zamestnanci žiakom rómskeho etnika, ktorí tvoria 73,13% z celkového počtu žiakov. Títo žiaci prichádzajú do školy vo väčšine z málopodnetného rodinného prostredia so slabou podporou rodičov v prospech vzdelávania, a preto im škola venuje maximálnu pozornosť. Už niekoľko rokov v spolupráci s PPP realizujeme vonkajšiu diferenciáciu žiakov. Žiaci pracujú vlastným tempom, podľa mentálnych schopnosti. Sú zaradení do vyučovacieho procesu a výrazne sa znížilo percento neprospievajúcich žiakov, ktorí sa nekumulujú v nižších ročníkoch, kde predtým veľmi negatívne ovplyvňovali vekovo mladších spolužiakov. Učitelia sa venujú na vyučovaní žiakom prispôsobujú tempo práce  schopnostiam žiakov, čo sa pozitívne odráža aj na motivácii žiakov k učeniu a vytvára príjemnú pracovnú atmosféru. Žiaci pracujú podľa svojich mentálnych schopností, bez ostychu, s pomocou učiteľa a postupne zvládajú aj náročnejšie učivo, ktoré je  pre nich neprekonateľným problémom.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky