ZŠ Nacina Ves

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

História školy

Prvá písomná zmienka o území našej obce pochádza z roku 1254 a počiatky vyučovania sú späté s existenciou stredovekých fár. Prví učitelia, ktorých spomínajú štatistiky, pôsobili v našej obci už v rokoch 1880 až 1896. Do roku 1889 sa vyučovalo v starom domčeku krytom slamou. V roku 1889 dostala škola vtedy novú jednotriednu budovu, v roku 1908 aj druhú budovu. Od roku 1925 je písaná školská kronika, ktorá stručne zachytáva jednotlivé školské roky. Od roku 1925 v tunajšej škole učilo dlhšiu i kratšiu dobu vyše 110 učiteľov. Počty žiakov sa pohybovali v rozmedzí 100 v roku 1918 od 300 do 400.

       V školskom roku 1946/47 sa stala škola štátnou ľudovou školou, od roku 1950/51 národnou školou. V tomto roku bola zriadená v obci aj materská škola. V školskom roku 1952/1953 sa popri národnej škole vytvorila aj úplná stredná škola.v nasledujúcom školskom roku boli obe zlúčené do Osemročnej strednej školy.
V školskom roku 1960/1961 vznikla základná deväťročná škola, v roku 1962 začalo vyučovanie v budove terajšej základnej školy. V  školskom roku  255 žiakov, z toho 158 rómskych žiakov. Od ostatných rokoch sa počet žiakov pohybuje v rozmedzí 205 – 210 žiakov.

        Škola je plnoorganizovaná  so všetkými deviatimi ročníkmi. V súčasnosti má 10 tried. Zároveň je základnou školou pre obec Petrovce nad Laborcom, odkiaľ k nám prichádzajú žiaci do 5.ročníka, a pre obec Voľa, kde vôbec nie je základná škola. V školskom roku 2012/2013 navštevuje školu 201 žiakov. Z celkového počtu 73,13% z celkového počtu pochádza z rómskeho etnika.
V ostatných rokoch sa zvýšil počet rómskych žiakov, ktorí majú "inú" mentalitu a je preto nevyhnutné venovať im zvýšenú pozornosť vo výchovno-vyučovacom procese, ale aj v mimoškolskej činnosti. Veľmi úspešne sa títo žiaci pod vedením učiteľov zapájajú do prípravy kultúrnych programov, kde sa podarilo podchytiť ich pohybové a spevácke nadanie. Aktivity a reprezentácia školy v rámci okresu je súčasťou "Analýzy výchovno-vyučovacích výsledkov."

       Od 1.4.2002 je škola právnym subjektom, od 17.7.2002 je zriaďovateľom školy Obec Nacina Ves.

Dňa 27. 7. 2010 došlo ku kolapsu budovy základnej školy. K tejto nešťastnej udalosti došlo počas rekonštrukcie budovy základnej školy z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie, na ktorú obec i škola čakali niekoľko rokov. Príčinou pádu boli nesprávne technologické postupy v čase výstavby školy začiatkom 60-tych rokov minulého storočia. Obec „zdedila“ v procese delimitácií kompetencií zo štátnej úrovne na lokálnu samosprávu budovu so skrytou technickou chybou a zrútenie budovy bolo zrejme len otázkou času a okolností. Budova základnej školy ostala v dezolátnom a nevyhovujúcom stave, ktorý bol  vo februári 2011 ukončený definitívnym zbúraním celej pôvodnej budovy školy.

Obec v spolupráci so základnou školou zabezpečila plynulý chod školského roka 2010/2011 pre všetkých 204 žiakov. So súhlasom obecného zastupiteľstva boli pre náhradnú prevádzku základnej školy zrekonštruované a upravené nevyužívané priestory materskej školy. Prevádzka školy sa zmenila na pavilónový typ, ktorý ma tri časti – časť budovy súčasnej materskej školy, budovu starej materskej školy a komunitné centrum.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach vydal škole rozhodnutie na prevádzku v náhradných priestoroch, ktoré je len dočasné a to z dôvodu, že v náhradných priestoroch chýba v triedach rozvod vody, triedy sú priestorovo stiesnené, chýba príslušenstvo školy, a to zborovňa a kabinety pre učiteľov, priestranné chodby, odborné učebne, telocvičňa a športoviská. Výučba je náročná a často aj improvizovaná. Zrútením časti budovy prišla škola o knižnicu, učebné pomôcky, sklad učebníc, časť didaktickej techniky, znehodnotila sa veľká časť inventára školy.
         Zrútenie školy zasiahlo všetkých občanov obce. Petíciu za opätovnú výstavbu základnej školy podpísalo 860 občanov. Záujem občanov na zabezpečení základného školstva v Nacinej Vsi je dostatočným zdôvodnením pre investovanie energie, úsilia a finančných prostriedkov do vybudovania novej školy.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky